Siirry sisältöön

Kliiniseen hoitoon

Renal IT ratkaisut kliiniseen hoitoon

Renal IT ratkaisut kliiniseen hoitoon

  • Dialyysihoitotietojen keskitetty käsittely
  • Hoidon pitkän aikavälin dokumentointi
  • Hoitomääräysten hallinta ja laitteiden asetukset
  • Sairaalajärjestelmien välinen potilastietojen vaihto  

Potilaan hoito ja laadunvarmistus

Potilaan hoito ja laadunvarmistus

Kroonista munuaisssairautta sairastavan potilaan hoidon ja laadunvarmistuksen parantaminen

Laadunvarmistuksen parantamiseen tarvitaan työkalua, jolla laatua voidaan mitata jatkuvasti. Dialyysissä laadunvarmistuksella tarkoitetaan jatkuvaa prosessia, jolla määritellään keskeisten indikaattorien tavoitearvot: mitataan hoitotulokset, tulkitaan tulokset ja tehdään tarvittavat muutokset tai toimenpiteet. Tämä tapahtuu yksittäisten potilaiden ja potilasryhmien kohdalla dialyysikeskuksessa tai -verkostossa.

Tietojen analysoinnissa vaaditaan tehokkuutta niin dialyysiklinikoissa kuin kotihemodialyysipotilaidenkin kohdalla.

Tietojen tulee olla tapauskohtaisia: niissä tulee huomioida sukupuoli, samanaikaiset sairaudet, terveystiedot, päivämäärät sekä pitkän aikajakson seurantatieto ja jonain tiettynä päivänä saatu tieto. Tiedon tulee olla ryhmiteltyä mutta silti spesifistä, jotta siihen voidaan porautua samassa näkymässä eri näkökulmista (potilas ja klinikka).

Kroonista munuaissairautta sairastavan potilaan hoitoa voidaan parantaa Therapy Data Management System- eli TDMS tietojärjestelmällä. Tämän integroidun järjestelmän avulla potilaan hoidon seuranta tehostuu: se antaa kattavan kuvan potilashistoriasta; analysoi laboratoriotiedot; raportoi yhteenvedot; jäljittää allergiat; seuraa lääkityksiä; tarkistaa interaktiot ja potilaiden hälytykset.

Resurssien optimointi

Terveydenhuollon ammattilaisten resurssien optimointi

Hoitohenkilökunnan työtyytyväisyys paremmaksi

Terveydenhuollon ammattilaisten hallinnollisiin tehtäviin liittyvän ajan säästäminen parantaa potilaiden tyytyväisyyttä ja vähentää kiirettä, erityisesti hoitohenkilökunnan kohdalla. Tämä on toteutettavissa sovellustyökaluilla, jotka tukevat dialyysilaitteiden alkuasetuksia, automatisoitua hoidon dokumentointia, automatisoitua potilaiden painon tallennusta ennen ja jälkeen dialyysin sekä sen aikana, oheislaitteiden integrointia ja kaikkien käyttäjien välitöntä ja helppoa pääsyä potilastietoihin. Ne myös antavat yleiskuvan senhetkisten hoitojen tilasta periaatteella ”kaikki tieto yhdellä silmäyksellä”.

Fresenius Medical Caren Therapy Monitor (TMon) vastaa kaikkiin näihin vaatimuksiin. Se on online-ratkaisu dialyysiä edeltävän ja sen jälkeen ja aikana kerätyn tiedon dokumentoinnille. Innovatiivinen potilaan vierellä tapahtuva seuranta on suunniteltu 5008 CorDiax- ja 5008S CorDiax –laitteilla tapahtuvalle edistykselliselle dokumentoinnille.

Lue lisää Therapy Monitor (TMon) -sovelluksesta

TMon tutkimus

Tutkimus osoitti, että Therapy Monitor –sovelluksen käyttöönotto optimoi dialyysin työnkulun. Tämä parannus säästää aikaa, joka hoitajilta kuluu dialyysin parissa. Kaiken kaikkiaan työnkulun optimointi ja prosessien tehostaminen tuotti jopa 25 minuutin (40 %) säästön dialyysihoitokertaa kohti.

Therapy Monitor on osa TDMS-tiedonkeruujärjestelmää.

Säästää lääkärien aikaa

Säästää lääkärien aikaa

Nefrologit ja hoitajat hyötyvät aikaa säästävistä sovellustyökaluista, jotka tukevat dialyysilaitteen ja sairaalan tietojärjestelmän (HIS) välistä saumatonta kommunikaatiota.  Näin saavutetaan dokumentoitujen tietojen nopea ja tehokas käsittely.

Lääkärien ja hoitajien ajan säästyminen on yksi Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) –sovelluksen tarjoamista hyödyistä.

TSS on keskitetty kliinisen hoidon parantamiseen tarkoitettu sovellus, joka toteuttaa, luo ja hallinnoi potilaiden lääkemääräyksiä, lääkityssuunnitelmia, hoitotiedon dokumentointia ja potilaskohtaisia laboratoriotietoja. Lisäksi TSS parantaa raportointia ja mahdollistaa dialyysikeskusten ammattimaisen hallinnon. Therapy Support Suite on osa TDMS-tiedonkeruujärjestelmää.

Lue lisää Therapy Support Suite -sovelluksesta

Get your data connected

Tietojen yhdistäminen

Therapy Data Management System (TDMS)

  • Parantaa tarkkuutta prosessiautomaation avulla
  • Yhdenmukaistaa potilastiedot
  • Tukee liiketoimintanne ydinprosesseja  
     

Tehokas potilas- ja hoitotietojen käsittely alkaa siitä, että saatavilla on oikeat tiedot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Perusedellytys on yksittäisten ja erillisten järjestelmien välttäminen. Tietojen tarkkuus, yhdenmukaisuus ja liiketoiminnan ydinprosessien tuki vaativat sovelluksen, joka varmistaa TDMS-järjestelmän ja sairaalan tietojärjestelmän välisen saumattoman integroitumisen, mukaan lukien laboratoriotiedot ja sairaalan sisäänotto- ja kotiutusjärjestelmät. Näin olennaista tietoa ei tarvitse siirtää manuaalisesti. Kirjoitusvirheiden riskin vähentämisen lisäksi tämä eliminoi tarpeen syöttää hallinnollista tietoa johonkin toiseen järjestelmään ja varmistaa, että kaikki olennainen hoitotieto on aina yhdenmukaista.

Fresenius Medical Caren communication Data Link (cDL)

cDL mahdollistaa TDMS tietojärjestelmän integraation sairaalan tietojärjestelmiin. Suora tiedonvaihto mahdollistaa olennaisten potilastietojen yhdenmukaisen käytön kaikilla sairaalan osastoilla. Tämä vähentää kliinisen henkilökunnan työmäärää ja parantaa sairaalan tietojärjestelmän potilastietojen laatua ja tarkkuutta. Se säästää arvokasta aikaa ja parantaa sairaalan ydinprosessien tehokkuutta, kuten laskutusprosessit tai hoidon dokumentointi sairauskertomuksiin. Lisäksi sen avulla sairaala voi osoittaa omien standardiensa korkean laadun.

Lue lisää cDL:sta

Aiheeseen liittyvää sisältöä
Lääkäri käyttää Fresenius Medical Caren Therapy Support Suite (TSS) sovellusta

TDMS:n Clinical Data Management sovellus.